شرایط حفظ حریم شخصی

  

کلیه اطلاعات مربوط به مشتریان نزد مسئولین سایت محفوظ بوده و تنها در راستای اهداف سایت مورد استفاده قرار  می‌گیرد. این اطلاعات به هیچ عنوان با گروه ثالث فاقد صلاحیت به اشتراک گذاشته نمی‌شود. در صورت بروز تخلف و مراجعه مراجع قضایی، اطلاعات درخواستی در اختیار مرجع مربوطه قرار داده خواهد شد.